Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi
zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť
Kutilsky s.r.o., IČO: 55 561 888, so sídlom F. Urbánka 802/5 Púchov
020 01, zapísaná v obchodnom registri Trenčín (ďalej predávajúci alebo
Kutilsky s.r.o.), a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj
spotrebiteľom (ďalej len kupujúci), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke eshopu predavajúceho.

Kontaktné údaje

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: kutilsky.sk@gmail.com Telefónne číslo predávajúceho: +421 915 237 367.

Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné
pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -17.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Adresa pošty

F. Urbánka 802/5 Púchov 020 01

Kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.kutilsky.sk. Kupujúci
odoslaním objednávky potvrdzuje predavajúcemu, že súhlasí so všeobecnými
obchodnými podmienkami. Vznikutú zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na
základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Kúpnou zmluvou sa predavajúci zaväzuje , že kupujúcemu odovzdá tovar,
ktorý je predmetom kúpy a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí kúpnu cenu.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky informácie a osobné údaje kupujúceho budú
použité iba k uskutočneniu zmluvy s kupujúcim, žiadne z poskytnutých
informácií alebo osobných údajou nebudú poskytované tretej osobe a
podobne. Všetky informácie a osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne
poskytne predavajúcemu za účelom objednávky tovaru sú zhromažďované,
spracované a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky,
zákon č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom
znení, jedná sa o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo,
telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.

Kupujúci týmto dáva svoj súhlas predávajúcemu k zhromaždeniu a spracovaniu osobných údajov pre účely kúpnej zmluvy a pre marketingové účely predavajúceho( rozosielanie obchodných oznámení, telemarketing a to aj prostredníctvom tretích strán) a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním.

Ceny a platenie

Všetky ceny v online eshope sú vždy aktuálne a platné. Ceny su konečné
vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci
zaplatiť pre získanie tovaru, to sa netýka ceny za prepravu. Predávajúci si
vyhradzuje právo tlačových chýb a zmien v cenách, prípadne zmeny kurzov,
náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodavateľských podmienok u
výrobcu. Kúpna ceny sa považuje považuje za uhradenú až po pripísaní celej
kúpnej ceny na účet predávajúceho.Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo
k tovarom, a preto kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá tovar, ktorý je predmetov kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je vopred ujednané ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar
spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochrany, rovnakým spôsobom predávajúci zaobstará tovar k preprave.

Ak má predávajúci tovar poslať, odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním
tovaru dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť
práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá tovar
kupujúcemu až, keď dopravca odovzdá tovar kupujúcemu.

Dodanie

Dodacia lehota začína plynúť dňom, od uhradenia objednávky zákazníkom. V prípade, že tovar sa nachádza na sklade u predavajúceho, predavajúci sa zaväzuje expedovať alebo odovzdať tovar dopravcovi do 7-10 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť predľžená okolnosťami spôsobené vyššou mocou, nezavinenými predavajúcim. Vprípade, že tovar nie je na sklade predávajúceho, predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru.

Záruka a servis

Predávajúci poskytuje záruku minimálne 24 mesiacov (v niektorých prípadoch sa dá záruka predľžiť, v tom prípade kupujúci musí kontaktovať predavajúceho najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru).

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)má kupujúci právo od
takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní
odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,
pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Kupujúci si prepravu späť k predajcovi Kutilsky s.r.o. hradí sám.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: F. Urbánka 802/5 Púchov 020 01
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný najneskôr do
14 dní odo dňa doručenia oznámenia a nepoškodeného tovaru vrátiť kupujúcemu všetky
platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Kutilsky s.r.o. a
kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. Predavajúci odporúča využiť
kupujúcemu kontakt na Kutilsky s.r.o. a vyriešiť vzniktutú situáciu skôr
ako bude nutné pristúpenie k mimosúdnému riešeniu, v takom prípade
kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdného riešenia sporov, ktorým je
napríklad https://www.soi.sk alebo spor riešit prostredníctvom k tomu určenej https://ec.europa.eu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2017.
Predavajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchadzajúceho upozornenia.